Regulamin sklepu internetowego

I Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem catido.pl jest Sprzedawca Sławomir Czarnota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CATIDO Sławomir Czarnota z siedzibą 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14E/37, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7393422232, numer REGON 281415909.
 2. Dane kontaktowe:
 • Adres pocztowy: CATIDO Sławomir Czarnota, ul. Wał Miedzeszyński 73,
  04-987 Warszawa,
 • Adres poczty e-mail: sprzedaz@catido.pl,
 • Numer telefonu 531 933 701, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni powszednie oraz od 9:00 do 15:00 w soboty  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego catido.pl, w tym zawierania i wykonywania umowy sprzedaży towarów w nim dostępnych.
 2. Regulamin jest udostępniany Kupującemu nieodpłatnie, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie
  i wydrukowanie.
 3. Współpraca z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca jest możliwa gdy spełnione zostaną przynajmniej następujące wymagania techniczne:
 • możliwość połączenia z publiczną siecią Internet,
 • posiadanie przeglądarki Internet Explorer 7.0 lub wyższej albo oprogramowania o podobnych parametrach,
 • posiadanie oprogramowania typu Java, Java Script oraz
 • posiadanie przez Kupującego czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 1. Dostęp do niektórych treści zamieszczonych w Sklepie Sprzedawcy może być uzależniona od akceptacji zastosowania cookie lub podobnego prawnie dopuszczalnego i użytecznego urządzenia. Akceptacja cookie lub podobnego prawnie dopuszczalnego i użytecznego urządzenia jest dobrowolna.

 

II Definicje

 

 1. Sprzedawca - Sławomir Czarnota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CATIDO Sławomir Czarnota z siedzibą 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14E/37, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7393422232, numer REGON 2814159092.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem internetowym catido.pl;
 3. Kupujący – osoba mającą pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie składa zamówienie w Sklepie;
 4. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Towary – oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży, dostępny w Sklepie, fabrycznie nowy asortyment, stanowiący wyposażenie kuchenne i łazienki, a w szczególności baterie sanitarne własnej marki catido;
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, określające Towar prezentowany w Sklepie
  i jego ilość zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące złożenie oferty zawarcia
  za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży.

 

III Rejestracja i logowanie

 

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień są Klienci:

 • zarejestrowani w Sklepie,
 • niezarejestrowani w Sklepie – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji.

2. Status zarejestrowanego Klienta Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu, a w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych,
 • dokonanie aktywacji konta poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj”.

3. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

4. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

5. Klient zarejestrowany w Sklepie ma możliwość składania zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenia statusu złożonych zamówień oraz oglądania historii dokonanych zakupów.

 

IV Składanie zamówień

 

 1. Celem dokonania zakupu w Sklepie wymagane jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową catido.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się
  i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W formularzu zmówienia należy wskazać następujące dane:
 • imię i nazwisko oraz adres Kupującego,
 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego,
 • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeżeli ma być dostarczony na inny adres niż Kupującego.

5. Klient dodaje wybrany przez niego towar do koszyka poprzez wybranie przycisku "dodaj do koszyka". Klient może sprawdzić aktualny stan koszyka oraz dowolnie go modyfikować, jak również przejść do jego realizacji poprzez kliknięcie przycisku "dalej".

6. Klient zarejestrowany w Sklepie składa zamówienie poprzez kliknięcie potwierdzenia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty po dodaniu towaru do koszyka, zalogowaniu się do Sklepu, potwierdzeniu adresu do faktury, danych do wysyłki i wyborze opcji płatności. Naciśnięcie na przycisk potwierdzenia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

7. Klient niezarejestrowany w Sklepie składa zamówienie poprzez kliknięcie potwierdzenia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty po dodaniu towaru do koszyka, uzupełnieniu danych do zamówienia, potwierdzeniu adresu do faktury, danych do wysyłki i wyborze opcji płatności. Naciśnięcie na przycisk potwierdzenia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Kupujący w trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk zamówienie z obowiązkiem zapłaty, ma możliwość modyfikowania zamówienia.

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

10. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku niedokładności danych podanych w formularzu, a zwłaszcza gdy uniemożliwiają realizację zamówienia. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych, umożliwiających realizację zamówienia.

 

V Ceny towarów

 

 1. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy i zamieszczone przy prezentowanym towarze.
 2. Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów
  i usług.
 3. Ceny towarów zawierają koszty dostawy, za wyjątkiem towarów, co do których została wybrana forma płatności za pobraniem. Do ceny towaru w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem należy doliczyć koszty dostawy Towaru.
 4. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną
  i wiążącą.
 5. Ceny prezentowanych towarów mogą ulec zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie może nastąpić po złożeniu zamówienia.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sprzedawcy obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy.
  Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny uwidocznione
  w Salonie.

 

VI Płatności

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności
  w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru o statusie w Sklepie "dostępny":
 • Przelew bankowy - Przelew należności na konto Sklepu.

Gotówka przy odbiorze - płatność gotówką przy odbiorze towaru bezpośrednio
od Sprzedającego, płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie)

 • Płatność drogą elektroniczną - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej.

2. W przypadku wybrania przelewu bankowego albo wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy jako sposobu płatności, towar wysyłany jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności.

3. Kupujący, który powinien uiścić cenę oraz koszty dostawy w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem zamówienia i przyjęciem do realizacji, za wyjątkiem Kupującego, który wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, gdzie płatność następuje przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem.

 

VII Dowody zakupu

 

Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączamy jest paragon fiskalny, lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

 

VIII Czas realizacji Zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia wynosi 48 h (w dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty
na koncie Sklepu lub wybrania opcji zakupu gotówka przy odbiorze. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne, o czym klient jest informowany w opisie produktu Sklepu. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć nawet do kilkunastu dni, o takim fakcie Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 

IX Dostawa Towaru

 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia w formie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej z nim współpracującej.
 2. Towary wysyłane do Klientów w sposób określony w ust. 1 są odpowiednio zapakowane oraz ubezpieczone.
 3. Koszty dostawy towaru ponosi Sprzedawca za wyjątkiem pobrania (Kurier), gdzie trzeba doliczyć koszt do zamówienia.
 4. Sprzedawca przesyła Kupującemu towar do miejsca przez niego wskazanego w toku składania zamówienia.

 

X Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę
  na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania przyczyn. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje
  o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu
  do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął
  w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji
  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: CATIDO Sławomir Czarnota, ul. Wał Miedzeszyński 73, 04-987 Warszawa, z dopiskiem „Odstąpienie” lub przesłanie tego oświadczenia
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@catido.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2
  do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: CATIDO Sławomir Czarnota, ul. Wał Miedzeszyński 73, 04-987 Warszawa, z dopiskiem „Odstąpienie”.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
  od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
  do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że 
 • po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

XI Reklamacja

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towar bez wad fizycznych
  i prawnych.
 2. Jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną reklamację Kupujący może składać na przykład w formie pisemnej na adres: CATIDO Sławomir Czarnota, ul. Wał Miedzeszyński 73, 04-987 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: serwis@catido.pl, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Uprawnienia Klienta związane z postępowaniem reklamacyjnym uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121
  z późn. zm.).
 4. Sprzedawca do żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożenia oświadczenia
  o obniżeniu ceny przy określeniu ceny, o którą cena ma być obniżona, zgłoszonych przez Klienta będącego konsumentem ustosunkuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
 5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, informację czy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź
  na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta,
  a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 
 • z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
  na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

 

XIII Obowiązki Kupującego

 

 1. Kupujący, korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy,
 • korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie na własny użytek,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • przekazywania Sprzedawcy aktualnych, dokładnych danych, dla potrzeb dokonywanego zamówienia,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

XIV Dane osobowe

 

 1. Sprzedawca CATIDO Sławomir Czarnota 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14E/37 przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.
 3. Do zgromadzonych danych osobowych nie mają dostępu osoby trzecie, z wyłączeniem podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia w celu dostarczenia zamówionych towarów, tj. firma kurierska, poczta. Ilość niezbędnych danych jest ograniczona
  do minimum.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usuwania, kontaktując się ze Sprzedawcą na adres CATIDO 04-987 Warszawa Ul. Wał Miedzeszyński 73 lub poprzez adres mailowy: sprzedaz@catido.pl.
 5. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w punkcie 4.
 6. Kupujący może w każdej chwili zlikwidować swoje konto, poprzez żądanie jego usunięcia.
 7. Zgromadzone dane nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej/marketingowej, także drogą elektroniczną. Zgoda ta jest udzielana w formularzu rejestracyjnym/zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

 

XV Postanowienia końcowe

 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw,
  a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Kupującym, nie będącym Konsumentem będą rozwiązywane w sposób ugodowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwy będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

 

XVI. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Catido z siedzibą przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 14E/37, 10-602 Olsztyn, NIP: 7393422232, REGON: 281415909. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu catido.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem catido.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie catido.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu catido.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Użytkownik  może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Catido i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Catido oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Catido informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie catido.pl adres poczty elektronicznej.

 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z Catido poprzez adres e-mail: sprzedaz@catido.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Catido szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Catido informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a Catido umowy.  Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Catido zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z Catido na adres e-mail sprzedaz@catido.p

Załączniki do regulaminu:

Załączniki do regulaminu